GMP验证及咨询服务和整厂解决方案


“创洁科技”验证团队经过多年的药厂实践并结合药厂的管理模式建立了一套完善的质量验证体系,能够根据药厂不同

的认证要求提供符合CFDA、FDA、WHO、EMEA及TGA GMP的验证及咨询服务。

           法规、指南依据

  

           GMP验证及咨询服务

   指导并协助用户制定验证总计划和URS文件指导并协助用户完成以下测试:

                          

工程配套验证服务